PRIVACYVERKLARING

1. Overzicht gegevensbescherming

Algemene informatie
Onderstaand is vastgelegd wat met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Als persoonsgegevens gelden alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Voor meer informatie over gegevensbescherming kunt u de privacyverklaring raadplegen die onder deze tekst is geplaatst.

Gegevensregistratie op onze website
Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze website?
De gegevens op deze website worden door de beheerder van de website verwerkt. Diens contactgegevens zijn te vinden in de colofon van deze website.

Hoe registreren wij uw gegevens?
Uw gegevens worden enerzijds verzameld, doordat u deze aan ons meedeelt. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan die u in een contactformulier invult.
Andere gegevens worden automatisch bij uw bezoek aan de website door onze IT-systemen verzameld. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van het oproepen van de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u op onze website komt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?
Een deel van de gegevens wordt verzameld om te waarborgen dat de website zonder fouten beschikbaar wordt gesteld. Andere gegevens kunnen worden gebruikt voor het analyseren van uw gebruikersgedrag.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?
U heeft op elk moment het recht om kosteloos inzage te verkrijgen in bron, ontvangers en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U heeft bovendien het recht te verzoeken om rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon vermeld staat. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools en tools van derden
Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag wordt in de regel anoniem uitgevoerd; het surfgedrag kan niet naar u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Meer informatie hierover staat in onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden om bezwaar te maken zullen wij u in deze privacyverklaring informeren.

 

2. Algemene en verplichte informatie

Gegevensbescherming
De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming alsmede deze privacyverklaring.

Als u deze website bezoekt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Als persoonsgegevens gelden alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring is vastgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Tevens is vastgelegd hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij willen u erop wijzen, dat het overbrengen van gegevens via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Het is niet mogelijk om de gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking
Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. Daarvoor is een eenvoudige mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot het moment van intrekking van de toestemming heeft plaatsgevonden wordt niet aangetast door de intrekking.

Recht op het indienen van een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Als inbreuk wordt gemaakt op de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming kan de betrokkene een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties met betrekking tot de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een overzicht van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens kunt u vinden onder de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht van gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of bij de uitvoering van een overeenkomst automatisch verwerken, in een gangbaar, machineleesbaar formaat te laten overhandigenaan uzelf of aan een derde. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke persoon, vindt deze overdracht alleen plaats als dit technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-encryptie
Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van het overbrengen van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de website stuurt, een SSL- resp. TLS-encryptie. Of een verbinding versleuteld is, ziet u aan het feit dat de adresregel van de browser van “http://” naar “https://” wisselt en aan het slotje in de adresregel van de browser. Als de SSL- resp. TSL-encryptie geactiveerd is, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden meegelezen.

Inzage, blokkering, wissing
U heeft in het kader van de geldende wettelijke voorschriften te allen tijde recht op kosteloze inzage in uw opgeslagen persoonsgegevens, de bron en ontvangers daarvan en het doel van de gegevensverwerking en evt. recht op rectificatie, blokkering of wissing van deze gegevens. Hiervoor en voor verdere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres dat in de colofon vermeld staat.

Bezwaar tegen reclamemails
Bij deze wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van in het kader van de colofonverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van reclame en informatiemateriaal waarom niet uitdrukkelijk is verzocht. De beheerders van de website behouden zich uitdrukkelijk gerechtelijke stappen voor in geval van het ongevraagd toesturen van reclame-informatie, bijv. via spammails.

 

3. Gegevensregistratie op onze website

Cookies
De website maakt deels gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen voor het gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger maken van ons aanbod. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser op uw computer worden opgeslagen.
De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde sessie-cookies. Zij worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u deze wist. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd, en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten alsmede het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Door het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar stellen van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) noodzakelijk zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG opgeslagen. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden
De provider van de website verzamelt en archiveert automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze informatie betreft:

  • browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de computer die toegang krijgt
  • tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengebracht met andere gegevensbronnen.
Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier
Als u aanvragen aan ons verstuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar ingevulde contactgegevens voor de behandeling van uw aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen (art. 6 lid 1 sub b AVG).

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens worden door ons bewaard, totdat u ons verzoekt om deze te wissen of uw toestemming voor de opslag daarvan intrekt, of het doel voor het opslaan van de gegevens komt te vervallen (bijv. nadat de behandeling van uw aanvraag is afgesloten). Dwingende wettelijke voorschriften, met name bewaartermijnen, blijven onverminderd van kracht.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van overeenkomsten inzake diensten en digitale inhoud.

Wij dragen persoonsgegevens alleen over aan derden, als dit in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst noodzakelijk is, bijvoorbeeld aan de met de afwikkeling van de betaling belaste kredietinstelling.

Een verdergaande overdracht van de gegevens vindt niet plaats resp. alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de overdracht. Het doorgeven van uw gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, vindt niet plaats.
Basis voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b AVG, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

 

4. Analysetools en reclame

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

Cookies van Google Analytics worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering
Wij hebben op deze website de functie voor IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die verdragsluitende partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimtevoor het overbrengen naar de Verenigde Staten ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het gebruik van de website en van internet samenhangende diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengebracht met andere gegevens van Google.

Browserplug-in
U kunt het opslaan van cookies door middel van een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware voorkomen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval evt. niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen registratie van gegevens
U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt:

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics is te vinden in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

5. Plug-ins en tools

Font Awesome
Deze website gebruikt voor de uniforme weergave van lettertypen zogenaamde webfonts, die beschikbaar worden gesteld door Fonticons, Inc. Bij het bezoeken van een website laadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Daarvoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Fonticons, Inc. Hierdoor wordt Fonticons, Inc. in kennis gesteld van het feit dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Webfonts worden gebruikt ten behoeve van een uniforme en aantrekkelijke vormgeving van ons onlineaanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f AVG.

Als uw browser webfonts niet ondersteunt, wordt door uw computer een standaardlettertype gebruikt.

Meer informatie over Font Awesome is te vinden op https://fontawesome.com/help en in de privacyverklaring van Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/privacy.